Doradztwo w budowaniu Strategii Organizacji

Pomagamy firmom w tworzeniu oraz aktualizacji strategii organizacji. Dzięki doświadczeniom zgromadzonym na rynku korporacji oraz MSP wspieramy firmy w budowaniu spójnych i efektywnych rozwiązań odpowiadających na wyzwania otoczenia. Wspólnie poszukujemy i odkrywamy najlepszą drogę rozwoju firmy. Tworząc koncepcję pozwalającą wykorzystać szanse rynkowe lub zbudować przewagi konkurencyjne po to by osiągać ponadprzeciętne wyniki.

Nasze działania składają się z:

• Analizy i diagnozy
• Wypracowania i przygotowania rozwiązań
• Wdrożenia

Każdy z etapów jest samodzielnym elementem, jest więc oddzielnie wyceniany.
Uwaga: Etap analizy i diagnozy w przypadku start-up ma charakter analizy środowiska biznesowego i połączony jest etapem Wypracowania i przygotowania

 1. 1

  Analiza i diagnoza

  Analiza i diagnoza, jest etapem rozpoczynającym proces współpracy. Składa się z:

  - Warsztatu otwierającego, którego celem jest zapoznanie się z kulturą organizacyjną, wartościami, sposobami komunikacji i zarządzania. Znajomością celów organizacji i ich rozumieniu. Podczas warsztatu odkrywamy postawy współpracowników. W zależności od potrzeb mogą być zastosowane narzędzia Assessment Center. Podczas warsztatu pracujemy z narzędziami wspierającymi analizę modelu biznesowego oraz obszarów strategicznych. Praca warsztatowa odbywa się z przedstawicielami firmy i trwa nie mniej niż 3 dni. Później kontynuowana jest zgodnie z potrzebami w mniejszych zespołach. Celem jest zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonujących w organizacji oraz modelu biznesowego po to by zoptymalizować sposób działania w celu realizowania założeń strategicznych;

  - Wywiadami personalnymi – rozmowami z pracownikami 1:1 Ta część analizy pozwala zbadać nastroje w organizacji i zdiagnozować rodzaj panujących relacji. Dzięki wywiadom personalnym uzyskujemy pogłębioną wiedzę o identyfikacji z organizacją oraz informacje, które odkrywają obszary do rozwoju lub obszary potrzebne a w danej chwili nie zabezpieczone. Bardzo istotnym elementem wywiadów jest zdiagnozowanie również poziomu wzajemnych oczekiwań zwierzchnik-podwładny;

  - Analizie danych – ten etap służy zbadaniu danych liczbowych i wskazaniu co powinno się wydarzyć, aby cele strategiczne zostały zrealizowane. Analizie poddane są również informacje, które zostały zebrane podczas warsztatu otwierającego oraz wywiadów personalnych. Na bazie wskazanych danych następuje proces analizy i formułowania wniosków, które prezentowane są przedstawicielom firmy.


 2. 2

  Wypracowanie i przygotowanie rozwiązań

  - Na podstawie wypracowanych wniosków są przygotowywane rozwiązania nowe lub restrukturyzujące obszary strategiczne w organizacji. Praca odbywa się przy zaangażowaniu pracowników organizacji. Pracujemy w mniejszych zespołach lub indywidualne. Rozwiązania biorą pod uwagę istniejące zasoby jednak nie ograniczają się do nich. W założeniach przyjmowane są konkretne kamienie milowe dające dostęp do większych zasobów. Celem jest realizowanie celów strategicznych firmy. Rozwiązania mają być wdrożone, a nie zostać w sferze planów, które nigdy nie zostaną zrealizowane;

  - Prezentacja rozwiązań przedstawicielom organizacji;

  - Uwagi do lub akceptacja wypracowanych rozwiązań.

 3. 3

  Wdrożenie

  - Przygotowanie planu wdrożenia
  - Przygotowanie zespołu wdrożeniowego z uwzględnieniem Ambasadorów Wdrożenia
  - Przygotowanie KPI
  - Wdrażanie
  - Przy osiąganiu kamienia milowego sprawdzanie realizacji KPI
  - Korekta, jeżeli jest taka potrzeba
  - Wdrażanie
  - Szkolenie – jeżeli jest potrzebne
  - Audyt powdrożeniowy

Jesteś zainteresowany?

Doradztwo w budowaniu Strategii Organizacji to jeden z obszarów, w którym wszystkim nowym klientom przysługuje bezpłatna konsultacja. Jeśli szukasz skutecznego wsparcia w tym zakresie - napisz do nas.

BEZPŁATNA KONSULTACJA