Doradztwo w budowaniu skutecznego Modelu Zarzadzania i Przywództwa

Pomagamy firmom w budowaniu i aktualizowaniu Modelu Zarządzania oraz przywództwa. Wspólnie odpowiadamy sobie na pytania, które są osadzone w środowisku firmy i otoczenia biznesowego. Kluczowe pytania to: od czego zależy sukces konkretnej organizacji, jak są zorganizowane i wykorzystywane zasoby firmy, jak organizacja reaguje na zmiany w swoim otoczeniu. Jak jest zarządzana? Jaki rodzaj komunikacji funkcjonuje? Czy menedżerowie są jednocześnie liderami? Czy preferowany jest system wertykalny czy horyzontalny? I wiele innych pytań, które pozwalają nam zrozumieć panującą w organizacji kulturę zarządzania.

Badamy narzędzia zarządcze oraz cały kontekst relacji międzyludzkich w organizacji. Badamy również w wersji basic, kompetencje osób zarządzających. Na życzenie klienta możemy zbadać potencjał osób aspirujących na stanowiska kierownicze lub zrobić pogłębioną analizę kompetencyjną osób wskazanych przez organizację.


Nasze działania składają się z:

• Analizy i diagnozy
• Wypracowania i przygotowania rozwiązań
• Wdrożenia

Każdy z etapów jest samodzielnym elementem, jest więc oddzielnie wyceniany.
Uwaga: Etap analizy i diagnozy w przypadku start-up ma charakter analizy środowiska biznesowego i połączony jest etapem Wypracowania i przygotowania

 1. 1

  Analiza i diagnoza

  Analiza i diagnoza, jest etapem rozpoczynającym proces współpracy. Składa się z:

  - Warsztatu otwierającego, którego celem jest zapoznanie się z modelem zarządzania aktualnie funkcjonującym w organizacji. Podczas warsztatu pracujemy w oparciu o gry strategiczne, zadania assessment center oraz studium przypadku. To nam pozwala zebrać wiedzę na temat zachowań i kompetencji związanych z zarządzaniem zarówno w sytuacjach klasycznych jak i sytuacjach kryzysowych. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ funkcjonujemy w świecie VUCA. Studium przypadku pozwala nam zbadać i zaobserwować zachowania uczestników w zadaniach nastawionych na współpracę jak również w zadaniach nastawionych na konflikt. Warsztat trwa 3 dni;

  - Wywiadów personalnych – są to rozmowy z pracownikami 1:1 Ta część analizy pozwala zbadać nastroje w organizacji i zdiagnozować rodzaj panujących relacji. Dzięki wywiadom personalnym uzyskujemy pogłębioną wiedzę o rozumieniu funkcjonowania organizacji przez pracowników i menedżerów. Wywiady zawierają w sobie metodykę 360stopni.

  - Analizie danych – Analizie poddane są informacje związane z realizowaniem celów – potwierdzone danymi liczbowymi oraz informacje, które zostały zebrane podczas warsztatu otwierającego i wywiadów personalnych. Na bazie tych danych następuje proces analizy i formułowania wniosków, które prezentowane są przedstawicielom firmy. 2. 2

  Wypracowanie i przygotowanie rozwiązań

  Wypracowanie i przygotowanie rozwiązań, jest kolejnym etapem procesie budowania lub weryfikowania Modelu zarządzania strategicznego i przywództwa. Ten etap charakteryzuje się skupieniem na procesach zarządczych, narzędziach i kompetencjach menedżerów. Wypracowane rozwiązania będą zawierały cztery elementy:
  - Funkcjonalny fundament przywództwa
  - Program rozwoju świadomości menedżerów (P-8)
  - Program rozwoju kompetencji strategicznych i operacyjnych (L-8)
  - Zbiór narzędzi (T-8)
  Oczywiście model będzie uwzględniał istniejące zasoby i cele organizacji oraz ścieżkę dojścia do oczekiwanego poziomu zarządzania i przywództwa w organizacji.


 3. 3

  Wdrożenie

  - Przygotowanie planu wdrożenia
  - Pracę grupową i indywidualną z menedżerami
  - Szkolenie kompetencyjne

  - Wdrażanie
  - Korekta, jeżeli jest taka potrzeba
  - Wdrażanie
  - Audyt powdrożeniowy

Jesteś zainteresowany?

Doradztwo w budowaniu skutecznego Modelu Zarzadzania i Przywództwa to jeden z obszarów, w którym wszystkim nowym klientom przysługuje bezpłatna konsultacja. Jeśli szukasz skutecznego wsparcia w tym zakresie - napisz do nas.

BEZPŁATNA KONSULTACJA